Razpis za navijaški komad

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Navijaški komad«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre: »Navijaški komad« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Matej Trstenjak, TRSTA s.p., Banovci 2, 9241 Veržej, Slovenija (v nadaljevanju: »organizator«).

Zbiranje in hranjenje podatkov, ki jih ob prijavi za sodelovanje v aktivnosti organizatorju posredujejo sodelujoči kandidati, izvaja organizator.

 
2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 20. 1. 2024 do 21. 4. 2024. do 23:59 ure.

 1. faza traja od 20.1.2024 do 28.2.2024 do 23:59 ure (ustvarjanje glasbene melodije)
 2. faza traja od 14.3.2024 do 21.4.2024 do 23:59 ure (izbor glasbenega izvajalca)
 
3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija glasbene založbe Trstenjak.

 

4. ČLEN: SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri se sodeluje tako, da se na spletni strani www.zalozbatrstenjak.si odda glasbeni posnetek. 

Glasbena melodija se ustvarja za besedilo, ki je objavljeno na tem zavihku https://zalozbatrstenjak.si/navijaski-komad-besedilo/ .

Vsak sodelujoči lahko sodeluje največ z dvema glasbenima posnetkoma (z dvema različnima idejama).

 

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen zgoraj omenjeni pogoj. Sodelujoče osebe v nagradni igri se lahko preko e-pošte: info@zalozbatrstenjak.si odjavijo od sodelovanja v nagradni igri. V primeru odjave preko e-pošte v zadevo sporočila zapiše »Odjava od nagradne igre: »Navijaški komad«, v telo sporočila pa svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov).

 

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na spletni strani www.zalozbatrstenjak.si

 • Sodelujete tako, da obiščete spletno stran https://zalozbatrstenjak.si/ in preko podanih možnosti oddate glasbeni posnetek. Navesti je potrebno še svoje ime in priimek.
 • V nagradni igri lahko sodeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
 • Sodelovanje v nagradni igri mora biti opravljeno v času trajanja nagradne igre, ki je opredeljeno v 2. členu teh pravil. Sodelovanja, ki bodo izvršena izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevana pri tej nagradni igri.

Sodelujoči lahko pošlje glasbeni posnetek v kakršnem koli digitalnem zapisu in ni pogoj, da je studijsko posnet. Primer: melodija je lahko odpeta/zaigrana na telefon.

V kolikor organizator ne more predvajati digitalnega posnetka, lahko zaprosi pošiljatelja za drugačen format zapisa ( npr. mp3 ). Če prijavitelj v dogovorjenem roku ne posreduje digitalnega posnetka v formatu, ki se ga da predvajati, se ga izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Ustvarjanje ni omejeno na glasbeno zvrst. Avtorji in izvajalci se lahko predstavijo (prijavijo) s kakršno koli glasbeno izvedbo.

 

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz dveh nagrad.

 • 1 x najboljša glasbena melodija (vrednost 500 eur)
 • 1 x izbran izvajalec (vrednost 500 eur) + studijsko snemanje skladbe + snemanje videospota

Ker nagrade presegajo 42,00 EUR, bo organizator za nagrajence plačal akontacijo dohodnine.

Nagrajenec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Nagrajenec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izbran. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali izdelke. Nagrade niso prenosljive.

Nagrado “studijsko snemanje skladbe” ni možno izplačati. Za to nagrado bo organizator izbral lokacijo snemanja (glasbeni studio), skladba pa mora biti posneta do 10. junija 2024. Če nagrajenec do tega datuma ne posname skladbe, si organizator pridržuje pravico, da izbere drugega izvajalca (nagrajenca). Nagrajenec nima stroškov s snemanjem skladbe (snemanje v glasbenem studiu), saj le te prevzame organizator. Nagrajenec nima pravice spreminjati odločitve organizatorja.

Nagrado “snemanje videospota” ni možno izplačati. Za to nagrado bo organizator izbral lokacijo snemanja, videospot pa mora biti posnet do 10. junija 2024. Če nagrajenec do tega datuma ne posname videospota, si organizator pridržuje pravico, da nagrajencu te nagrade ne podeli. Nagrajenec nima pravice spreminjati odločitve organizatorja.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 

8. ČLEN: UDELEŽBA V NAGRADNI IGRI IN IZBOR NAGRAJENCEV

Od  20. 1. 2024 do 21. 4. 2024. do 23:59 ure bo preko spletne strani https://zalozbatrstenjak.si/ potekalo zbiranje prijav, za sodelovanje v nagradni igri.

Skupaj bosta izbrana najmanj 2 nagrajenca. Pri “ustvarjanju melodije” (prva faza nagradne igre) lahko organizator nagradne igre izbere več nagrajencev. V tem primeru se denarna nagrada razdeli med vse izbrance. V drugi fazi nagradne igre bo izbran izvajalec, ki bo najbolje odpel pripravljeno skladbo. Ta bo samo eden.

V izbor bodo uvrščene vse veljavne prijave, ki bodo opravljene v času trajanja nagradne igre (do datuma izbora v času trajanja nagradne igre) in jih je organizator prejel v času trajanja nagradne igre.

Datum objave nagrajenca za 1. fazo nagradne igre: 6. 3. 2024.

Datum objave nagrajenca za 2. fazo nagradne igre: 28. 4. 2024.

Izbor nagrajencev med sodelujočimi bo izveden anonimno. Pri izboru nagrajencev bo sodelovala komisija, ki jo sestavi predstavnik organizatorja. Člani strokovne komisije morajo biti polnoletni in morajo izkazovati poznavanje glasbenega področja. Na koncu nagradne igre se zapiše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka objave nagrajencev ni odkrila, da je sodelujoči kršil pravila.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani https://zalozbatrstenjak.si/

V primeru, da se prvotni nagrajenec odpove nagradi ali do nje ni upravičen, se izbere drugega nagrajenca.

 

9. ČLEN: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV IN SPREJEM NAGRAD

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani https://zalozbatrstenjak.si/ in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo podatkov (ime in priimek, domači kraj) na spletni strani https://zalozbatrstenjak.si/ .

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre;
 • če nagrajenec v roku 7 dni od dneva obvestila o žrebu ne posreduje podatkov, potrebnih za izročitev nagrade (davčna številka, pravilen naslov)
 • če nagrajenec organizatorju pisno izjavi na spletni naslov info@zalozbatrstenjak.si , da se nagradi odpoveduje.

Datum izročitve nagrade: Organizator bo nagrajencem nagrado podelil v 14 dneh od razglasitve na spletni strani https://zalozbatrstenjak.si/ . Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

 

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Ker določene nagrade v tej nagradni igri presegajo zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine. V primeru, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni od dneva obvestila o izboru, organizatorju ne sporoči davčno številko in številko transakcijskega računa, organizator nima več nobenih obveznosti do nagrajenca in se nagrada ne podeli.

 

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani https://zalozbatrstenjak.si/ . S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani https://zalozbatrstenjak.si/ vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

 

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre na podlagi soglasij sodelujočih, od dne prijave za sodelovanje v nagradni igri do preklica, obdeluje naslednje osebne podatke: e-poštni naslov sodelujočih v nagradni igri. S sodelovanjem v tej nagradni igri, so vsi sodelujoči seznanjeni, da organizator lahko obdela navedene osebne podatke, ki so jih podali ob prijavi, v namen sodelovanja v nagradni igri. S sodelovanjem v tej nagradni igri, so vsi nagrajenci seznanjeni, da bodo po pridobitvi podatkov njihova imena in priimki objavljeni na spletni https://zalozbatrstenjak.si/ .

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator za namene izbora nagrade obdela naslednje osebne podatke: e-poštni naslov.

V primeru, da sodelujoči pošlje audio posnetek po e-pošti, pa so potrebni naslednji podatki: ime in priimek.

Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo.

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju na zaprosilo podati naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, datum rojstva, svojo davčno številko in transakcijsko številko bančnega računa (na katerega bo nakazana nagrada), če vrednost njihove nagrade presega 42 EUR. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade ter davčne obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelovanje kadarkoli prekliče in zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe. Vsak sodelujoči lahko prekliče uporabo osebnih podatkov in njihov izbris z izjavo, ki jo pošlje na info@zalozbatrstenjak.si ali pisno po pošti na naslov Matej Trstenjak, TRSTA s.p., Banovci 2, 9241 Veržej, Slovenija.

 

13. ČLEN: UPORABA AVTORSKIH DEL

Organizator zagotavlja, da poslana avtorska dela ne bodo uporabljena javno v nobeni obliki brez vednosti avtorja ali posredovana tretjim osebam in bodo uporabljena izključno v namen te nagradne igre. Če avtorsko delo (poslan glasbeni posnetek) ne bo nagrajeno, je po koncu nagradne igre prosto in ga lahko oseba, ki ga je poslala, uporabi v lastne namene.

Objavljeno besedilo je avtorska stvaritev in je skladno z zakonom o avtorski in sorodni pravici varovana z njenim nastankom (prvo objavo). Vse pravice pripadajo avtorju. Brez njegovega dovoljenja je prepovedana uporaba.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrajeno delo priredi. Nagrajenec (avtor) bo o morebitnih spremembah obveščen pred končno izdajo skladbe javnosti.

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni besedilo skladbe za katero se ustvarja melodija in je del te nagradne igre.

Vsak nagrajenec bo z organizatorjem sklenil založniško pogodbo in s tem omogočil javno uporabo nagrajenega dela. Po izboru (objavi) nagrajenca in izplačilu nagrade, nagrajenec ne more prekiniti uporabe nagrajenih glasbenih del. Organizator pri tem spoštuje avtorske pravice, ki so določene z zakonom o avtorski in sorodni pravici. Za več informacij o založniški pogodbi pišite na info@zalozbatrstenjak.si .

 

14. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.
Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči pri prijavi vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

 

15. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore bo reševalo krajevno pristojno sodišče v Ljutomeru.

 

16. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani www.zalozbatrstenjak.si , veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.zalozbatrstenjak.si

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na info@zalozbatrstenjak.si

 

Banovci, 14. 1. 2024